Våre vedtekter

Vedtatt Oslo, 19.01.1995
Oppdatert 24.4.2019

§1 Navn

Foreningens navn er Oslo Bluesklubb. Foreningen ble konstituert 19. Januar 1995.

§2 Form, tilslutning

Oslo Bluesklubb er en uavhengig, ideell musikkforening (bluesklubb) med siktemål å være aktive og å gi sine medlemmer et mest mulig fast musikktilbud. Oslo Bluesklubb er tilsluttet Norsk Bluesunion (NBU), og skal arbeide mot de samme mål som unionen.

§3 Formål

Oslo Bluesklubb har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer i Oslo.

Dette skal gjøres gjennom:

å ivareta bluesens interesser som musikkform, og hevde blues (o.l) på lik linje med annen kulturell virksomhet.
å gi et tilbud for blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte.
å ivareta og fremme interessene til lokale og nasjonale utøvere av blues (o.l).
å fremme innspilling og utgivelser innen blues og bluesrelatert musikk.

For å endre foreningens formål kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet.

§4 Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

Enhver person som slutter seg til Oslo Bluesklubb sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av styret. Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av foreningen, eller ved strykning. Medlem har rett til:

gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.
å komme inn til medlemspris på alle arrangement i regi av klubben.
å inneha medlemskort som gir medlemmet rett til medlemspris på alle arrangement i regi av NBU’s medlemsklubber.
å få ett eksemplar av NBU’s medlemsblad - Blues News - som utgis ca. 5 ganger pr. år.

§5 Tap av medlemskap

Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt til fastsatt dato, eller senest 2 uker før årsmøtet finner sted. Strykning foretas av klubbens styre/kasserer.

Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Oslo Bluesklubb sine vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøte, kan av styret eller årsmøte ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6 Årsmøte

Årsmøtet er Oslo Bluesklubbs høyeste myndighet. Årsmøte holdes 1 gang pr. år, senest innen utgangen av april måned, og kalles inn med minst 1 måneds varsel.

Saksforslag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal mottas av medlemmene senest 7 dager før årsmøtet. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke tas opp til behandling.

Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende år så langt dette foreligger.

Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 7 medlemmer, samt minimum 2 vararepresentanter. Leder og kasserer velges særskilt. Årsmøtet velger representanter til neste landsmøte i Norsk Bluesunion.

Protokoll fra årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 uker etter at årsmøtet har funnet sted.

Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for det år årsmøtet skal behandle, har stemmerett. Unntatt er styret i saker hvor styret anses inhabilt og ved behandling av årsmelding og årsregnskap.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan finne sted dersom styret eller minst 10% av medlemmene finner det påkrevet. Behov for ekstraordinært årsmøte skal forelegges skriftlig for styret. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel før møtet finner sted. Kun den saken som foranlediger møtet kan behandles.

Det ekstraordinære årsmøtet skal godkjenne innkallingen og velge møteledelse.

Vedtak på ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte må være medlemmene i hende senest 2 uker etter at møtet har funnet sted.

§8 Styret

Styrets hovedoppgave er å ivareta Oslo Bluesklubbs funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 6 ganger i året, tre i første halvår, og tre i annet halvår.

Styret skal føre vedtaksprotokoll.

§9 Økonomi

Regnskap føres av styrets kasserer. Revisjon av regnskap og bilag gjøres av oppnevnt revisjon.

Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

§10 Oppløsning

Oppløsning av Oslo Bluesklubb kan kun vedtas på ordinært årsmøte etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av Oslo Bluesklubbs vedtekter. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen (§3) i denne vedtekt.

§11 Vedtektsendringer

En vedtektsendring kan kun foretas på et årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.